Vyhláška č. 118/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o dovoznej prirážke

Čiastka 56/1999
Platnosť od 01.06.1999 do31.12.2000
Účinnosť od 01.07.2000 do31.12.2000
Zrušený 451/2000 Z. z.