Oznámenie č. 117/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o Štatúte Komisie na dokončenie vysporiadania majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 55/1999
Platnosť od 31.05.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 16. apríla 1999, v súlade s článkom 2.