Oznámenie č. 102/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Protokole č. 11 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd meniacom kontrolný systém založený dohovorom

Čiastka 45/1999
Platnosť od 18.05.1999
Účinnosť od 01.11.1998
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 1. novembra 1998 v súlade s článkom 4.