Oznámenie č. 100/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku

Čiastka 45/1999
Platnosť od 18.05.1999
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 26. júna 1998 na základe článku 28 ods. 1.