Oznámenie č. 87/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Čiastka 31/1998
Platnosť od 28.03.1998 do30.04.2004
Zrušený 118/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň po dni, keď došlo k výmene diplomatických nót potvrdzujúcich toto schválenie, t. j. 6. januára 1996, na základe článku 8.