Oznámenie č. 86/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa určujú zmeny maximálnych cien niektorých výrobkov v zdravotníctve – 25. dodatok k prílohe č. Z-1/1996 k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996

Čiastka 31/1998
Platnosť od 28.03.1998
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť 1. mája 1998.