Zákon č. 80/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

(v znení č. r1/c39/1998 Z. z.)

Čiastka 31/1998
Platnosť od 28.03.1998
Účinnosť od 01.04.1998

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1998 r1/c39/1998 Z. z. Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.03.1998