Zákon č. 76/1998 Z. z.Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 29/1998
Platnosť od 24.03.1998 do31.10.2012
Účinnosť od 01.01.2009 do31.10.2012
Zrušený 321/2012 Z. z.