Opatrenie č. 75/1998 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje Číselník štatistických územných jednotiek Slovenskej republiky

Čiastka 28/1998
Platnosť od 21.03.1998 do31.07.2004