Vyhláška č. 7/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác

Čiastka 3/1998
Platnosť od 14.01.1998 do31.03.2002
Účinnosť od 14.01.1998 do31.03.2002
Zrušený 131/2002 Z. z.