Oznámenie č. 68/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti dopravy

Čiastka 26/1998
Platnosť od 12.03.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom po výmene diplomatických nót, t. j. 16. augusta 1995.