Zákon č. 58/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

(v znení č. 575/2001 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 24/1998
Platnosť od 07.03.1998
Účinnosť od 01.01.2002

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2002 575/2001 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.06.1998 - 31.12.2001