Oznámenie č. 409/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 162/1998
Platnosť od 31.12.1998 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

409

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

opatrenie zo 14. decembra 1998 č. R-8/1998, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa upravuje postup regulácie cien výkonov zdravotnej starostlivosti.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 16/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.