Oznámenie č. 399/1998 Z. z.Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky

Čiastka 158/1998
Platnosť od 29.12.1998 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

399

OZNÁMENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov vydal

výnos z 15. decembra 1998 č. 1510/98-110, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Štatistického úradu Slovenskej republiky z 9. októbra 1996 č. 1420/96-12, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky (oznámenie č. 298/1996 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v čiastke 4/1998 Spravodajcu Štatistického úradu Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Štatistickom úrade Slovenskej republiky a na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.