Nález č. 398/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 17. novembra 1998 vo veci vyslovenia nesúladu § 13 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov s Ústavou Slovenskej republiky

Čiastka 158/1998
Platnosť od 29.12.1998
Účinnosť od 29.12.1998 do28.02.2019
Zrušený 314/2018 Z. z.