Zákon č. 395/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 158/1998
Platnosť od 29.12.1998
Účinnosť od 01.01.1999

395

ZÁKON

zo 17. decembra 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a zákona č. 58/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Slovo „zjazd“ sa v celom texte zákona nahrádza slovom „vjazd“ v príslušnom tvare.

2. V § 3a ods. 4 prvej vete sa za slová „Stavbu pozemnej komunikácie“ vkladajú slová „s výnimkou stavby diaľnice“.

3. V § 3b sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Je zakázané zriaďovať vjazdy a výjazdy z diaľnic na susedné nehnuteľnosti alebo pripájať na diaľnice účelové komunikácie s výnimkou účelových komunikácií, ktorými sú na diaľnice pripojené objekty a zariadenia pre správu a údržbu diaľnic alebo objekty a zariadenia umiestnené na odpočívadlách.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

4. V § 3d ods. 6 sa na konci pripája táto veta:

„Na prenajatých súčastiach diaľnic a ciest možno zriadiť a prevádzkovať stavby slúžiace užívateľom diaľnic a ciest, najmä motoresty, motely, čerpacie stanice pohonných látok a iné zariadenia (napr. reklamné, informačné a propagačné zariadenia alebo telekomunikačné zariadenia).“.

5. Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Etapové budovanie diaľnice v polovičnom profile je prípustné, ak ekonomický rozbor preukáže nevhodnosť okamžitej výstavby diaľnice v celom rozsahu. Projektová dokumentácia sa však musí vypracovať rámcovo pre celé uvažované diaľničné dielo a až z neho sa vyčlenia objekty pre plánovanú etapu. Polovičný profil diaľnice sa z hľadiska dopravy označí ako cesta pre motorové vozidlá, ak spĺňa technické podmienky podľa § 4a ods. 4.“.

6. V § 4b ods. 1 sa slová „cesty a priestranstvá“ nahrádzajú slovami „parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá“.

7. V § 6 ods. 2 druhej vete sa za slovo „určí“ vkladajú slová „podľa obsahu valcov motora alebo“.

8. V § 6 ods. 3 písm. b) sa slová „Vojenskej polície“ nahrádzajú slovami „Armády Slovenskej republiky určených ministerstvom po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky“.

9. V § 6 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) ozbrojených síl plniacich úlohy pri likvidácii následkov živelných pohrôm, katastrof a priemyselných havárií,“.

Doterajšie písmená c) až l) sa nahrádzajú písmenami d) až m).

10. V § 8 ods.1 prvej vete sa za slová „cestného správneho orgánu“ vkladajú slová „s výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 6, 7 a 9“. Na konci odseku sa vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „v rámci obhospodarovaného územia.“.

11. V § 8 ods. 6 prvej vete sa číslo „4,0“ nahrádza číslom „4,5“.

12. V § 8 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

(9) Na území Slovenskej republiky s výnimkou hraničných priechodov meranie hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov vozidla zabezpečujú správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií v súčinnosti s útvarmi Policajného zboru. Vodič je povinný podrobiť sa pokynom fyzickej osoby obsluhujúcej zariadenie na meranie vozidiel a uviesť východiskové miesto a miesto určenia uskutočňovanej prepravy. Ak sa pri vozidle zistilo, že sa prekročila celková prípustná hmotnosť alebo šírka nad 3,0 m, alebo výška nad 4,5 m, dopravca nesmie pokračovať v jazde bez povolenia na zvláštne užívanie (odsek 1), ktoré mu vydá príslušný cestný správny orgán (§ 3). Za nadmernú alebo nadrozmernú prepravu, ktorá neprekračuje uvedené miery, správca komunikácie vyberie na mieste zvýšený správny poplatok podľa osobitného predpisu.1c) Doklad o zaplatení zvýšeného správneho poplatku oprávňuje dopravcu vykonať nadmernú alebo nadrozmernú prepravu do miesta určenia uskutočňovanej prepravy. Ak dopravca odmietne alebo nemôže zaplatiť na mieste zvýšený správny poplatok, správca komunikácie nahlási zistenú nadmernú alebo nadrozmernú prepravu príslušnému cestnému správnemu orgánu (§ 3).“.

Doterajšie odseky 9 až 14 sa označujú ako odseky 10 až 15.

13. V § 8 ods. 11 sa vypúšťajú prvá a druhá veta. V štvrtej vete sa nad slová „Reklamné, informačné a propagačné zariadenia“ umiestňuje odkaz 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 71 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.“.

14. V § 8 odsek 14 znie:

(14) Ak nadmerná preprava s celkovou hmotnosťou nad 60 ton má na úrovni koľají krížiť železničnú dráhu, dopravca je povinný vyžiadať si súhlas na kríženie od vlastníka alebo prevádzkovateľa železničnej dráhy. Ak nadrozmerná preprava pri výške nad 4,5 m má prechádzať pod trolejovým vedením, dopravca je povinný vyžiadať si súhlas na kríženie od správcu alebo vlastníka, alebo prevádzkovateľa trolejového vedenia. Na konanie o udelenie súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)“.

15. § 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a medzinárodných cestných ťahoch a v ich ochranných pásmach okrem odpočívadiel je zakázané umiestňovať reklamné, informačné a propagačné zariadenia.3)“.

16. V § 11 ods. 5 prvej a poslednej vete sa slovo „udelenie“ nahrádza slovom „povolenie“.

17. V § 22a písm. ch) sa slová „umiestni reklamné zariadenia na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá“ nahrádzajú slovami „umiestni reklamné, informačné a propagačné zariadenia na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a medzinárodných cestných ťahoch“.

18. V § 22c ods. 1 písm. h) sa slová „umiestni reklamné zariadenia na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá“ nahrádzajú slovami „umiestni reklamné, informačné a propagačné zariadenia na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a medzinárodných cestných ťahoch“.

19. V § 22c ods. 2 sa slová „písm. a) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až f) a písm. h)“.

20. V § 24 písm. l) sa slová „určia úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá“ nahrádzajú slovami „určia spôsob vymedzenia a označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá dopravnými značkami“.

21. V § 24 písmeno n) znie:

n) určia podrobnosti o umiestňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení na pozemných komunikáciách a v ich ochranných pásmach, kde nie je umiestňovanie týchto zariadení zakázané.“.

22. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠24a

Prechodné ustanovenia

(1) Reklamné, informačné a propagačné zariadenia umiestnené predo dňom účinnosti tohto zákona na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a medzinárodných cestných ťahoch a v ich ochranných pásmach sú vlastníci, správcovia alebo užívatelia týchto zariadení povinní odstrániť do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(2) Po uplynutí doby uvedenej v odseku 1 sú správcovia diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a medzinárodných cestných ťahov oprávnení odstrániť reklamné, informačné a propagačné zariadenia na náklady vlastníka, správcu alebo užívateľa týchto zariadení.“.

23. Príloha zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. sa nahrádza prílohou k tomuto zákonu.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1999.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 395/1998 Z. z.

SADZOBNÍK ÚHRAD
za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá

Výška úhrady za kalendárny rok pre dvojstopové motorové vozidlá

a) osobné s obsahom valcov do 1 600 cm3 vrátane je 400 Sk

b) osobné s obsahom valcov nad 1 600 cm3 je 800 Sk

c) nákladné a autobusy s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane je 2 000 Sk

d) nákladné a autobusy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony do 20 ton vrátane je 3 000 Sk

e) nákladné a autobusy s celkovou hmotnosťou nad 20 ton je 4 000 Sk

Poznámka:

Na rok 1999 sa môžu použiť nálepky vytlačené v roku 1998 s hodnotami podľa doterajších predpisov.