Zákon č. 395/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 158/1998
Platnosť od 29.12.1998
Účinnosť od 01.01.1999