Oznámenie č. 385/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Programom Organizácie Spojených národov pre rozvoj (UNDP)

Čiastka 153/1998
Platnosť od 18.12.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 18. novembra 1993, na základe článku 13 ods. 1.

Pôvodný predpis

18.12.1998