Oznámenie č. 374/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 146/1998
Platnosť od 05.12.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 15. októbra 1998, na základe článku 14 ods. 1.