Oznámenie č. 370/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe

Čiastka 144/1998
Platnosť od 01.12.1998 do14.09.2005
Zrušený 418/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 371/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2001. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 392/2001 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. októbra 2001. ...