Vyhláška č. 368/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov, postupe pri ich poskytovaní a o spôsobe kontroly údajov pre výkon štátnej regulácie v energetických odvetviach

Čiastka 144/1998
Platnosť od 01.12.1998
Účinnosť od 01.12.1998