Vyhláška č. 366/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, výučbe a rozsahu skúšky z odbornej spôsobilosti, zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a o osvedčeniach o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetických odvetviach

Čiastka 143/1998
Platnosť od 30.11.1998
Účinnosť od 01.12.1998