Oznámenie č. 358/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Čiastka 140/1998
Platnosť od 24.11.1998 do31.12.1999
Zrušený 360/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 35/1999 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. marca 1999.

358

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie zo 16. októbra 1998 č. 15/1998, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, termíny a spôsob predkladania výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. októbra 1997 č. 10, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 363/1997 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 17. apríla 1998 č. 4/1998 (oznámenie č. 123/1998 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 18/1998 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.