Oznámenie č. 358/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Čiastka 140/1998
Platnosť od 24.11.1998 do31.12.1999
Zrušený 360/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 35/1999 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. marca 1999.