Oznámenie č. 350/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca tabakové výrobky

Čiastka 138/1998
Platnosť od 19.11.1998
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 1999.

Pôvodný predpis

19.11.1998