Oznámenie č. 346/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Čiastka 137/1998
Platnosť od 18.11.1998
Redakčná poznámka

Zmeny pravidiel 3, 4, 5, 11, 12, 13bis, 13ter, 14, 15, 16, 16bis, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 26bis, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 57, 58, 58bis, 59, 60, 61, 62, 66, 69, 70, 76, 80, 82ter, 89bis, 89ter, 91, 92, 93, 94 nadobudli platnosť 1. júla 1998.