Oznámenie č. 345/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode

Čiastka 136/1998
Platnosť od 17.11.1998
Účinnosť od 01.02.2019
Redakčná poznámka

Vykonávací predpis nadobudol platnosť 1. apríla 1996 na základe ustanovenia pravidla 40 ods. 1.