Oznámenie č. 343/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Kodanskom dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu

Čiastka 135/1998
Platnosť od 16.11.1998
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť 14. júna 1994 v súlade s článkom 3 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 8. apríla 1998 v súlade s článkom 3 ods. 3.

343

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. novembra 1992 bol v Kodani na 4. zasadnutí zmluvných strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu prijatý Kodanský dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s prístupom k dodatku svojím uznesením č. 732 z 2. októbra 1997 a prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe k dodatku 20. novembra 1997. Listina o prístupe k dodatku bola zaregistrovaná u depozitára, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, 8. januára 1998.

Dodatok nadobudol platnosť 14. júna 1994 v súlade s článkom 3 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 8. apríla 1998 v súlade s článkom 3 ods. 3.

Do textu dodatku možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.