Oznámenie č. 330/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dodatkovom protokole k Európskej sociálnej charte

Čiastka 126/1998
Platnosť od 03.11.1998
Redakčná poznámka

Dodatkový protokol nadobudol platnosť 4. septembra 1992 na základe článku 10 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 21. júla 1998 na základe článku 10 ods. 3.