Oznámenie č. 316/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí, osobných ochranných pracovných prostriedkov a ďalšieho materiálu nevyhnutného na výkon štátnej služby príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

Čiastka 120/1998
Platnosť od 22.10.1998 do29.02.2000
Zrušený 65/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 53/1999 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. apríla 1999.