Vyhláška č. 314/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany

(v znení č. 203/2002 Z. z., 414/2004 Z. z.)

Čiastka 120/1998
Platnosť od 22.10.1998
Účinnosť od 01.08.2004 do30.09.2007