Vyhláška č. 314/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany

Čiastka 120/1998
Platnosť od 22.10.1998
Účinnosť od 01.11.1998 do30.04.2002