Oznámenie č. 31/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku

Čiastka 12/1998
Platnosť od 10.02.1998
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín, t. j. 1. mája 1997, na základe článku 28 ods. 2.