Oznámenie č. 304/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o úvodnom projekte náhrady fosílnych palív biomasou v zmysle spoločného plnenia záväzkov podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy

Čiastka 116/1998
Platnosť od 09.10.1998
Redakčná poznámka

V súlade s článkom VII ods. 2 dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 19. mája 1998.