Vyhláška č. 295/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov

Čiastka 112/1998
Platnosť od 30.09.1998
Účinnosť od 01.10.1998

OBSAH