Oznámenie č. 280/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o sociálnom zabezpečení

Čiastka 107/1998
Platnosť od 12.09.1998
Redakčná poznámka

Správna dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 1997 na základe článku 20.