Vyhláška č. 273/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o úhradách za sprístupnenie informácií o životnom prostredí

Čiastka 104/1998
Platnosť od 28.08.1998 do31.08.2002
Účinnosť od 28.08.1998 do31.08.2002
Zrušený 478/2002 Z. z.

OBSAH