Oznámenie č. 271/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz a rozsah údajov na zverejnenie z účtovnej závierky pre nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva

Čiastka 103/1998
Platnosť od 28.08.1998 do31.12.2002
Zrušený 741/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 381/1999 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2000.