Oznámenie č. 267/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok

Čiastka 102/1998
Platnosť od 26.08.1998
Účinnosť od 26.08.1997 do02.10.2006
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 1. decembra 1995 na základe článku 14 ods. 4 písm. a) a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 13. septembra 1997 na základe článku 14 ods. 4 písm. b).

OBSAH