Oznámenie č. 258/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania Ukrajiny o spolupráci a výmenách v oblasti vzdelávania na roky 1998 – 2000

Čiastka 96/1998
Platnosť od 11.08.1998
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 15 protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 18. mája 1998, a bude platiť do 31. decembra 2000.