Zákon č. 256/1998 Z. z.Zákon o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 490/2001 Z. z.)

Čiastka 96/1998
Platnosť od 11.08.1998
Účinnosť od 01.12.2001 do30.11.2003