Zákon č. 256/1998 Z. z.Zákon o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 96/1998
Platnosť od 11.08.1998
Najbližšie účinné znenie 01.01.1999