Zákon č. 255/1998 Z. z.Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi

(v znení č. 422/2002 Z. z.)

Čiastka 96/1998
Platnosť od 11.08.1998 do30.04.2006
Účinnosť od 01.10.2002 do30.04.2006
Zrušený 215/2006 Z. z.