Zákon č. 253/1998 Z. z.Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

Čiastka 96/1998
Platnosť od 11.08.1998
Účinnosť od 01.06.2006 do30.06.2006
Redakčná poznámka

Novela č. 369/1999 Z. z. zmenila účinnosť zákona č. 253/1998 Z. z. z 1. 1. 2000 na 1. 1. 2002. Novela č. 441/2001 Z. z. zmenila účinnosť zákona č. 253/1998 Z. z. z 1. 1. 2002 na 1. 7. 2003. Novela č. 660/2002 Z. z. zmenila účinnosť zákona č. 253/1998 Z. z. z 1. 7. 200...