Zákon č. 240/1998 Z. z.Zákon o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov

(v znení č. 361/2000 Z. z., 136/2001 Z. z., 491/2001 Z. z.(nepriamo), 553/2001 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 93/1998
Platnosť od 30.07.1998 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2002 do31.12.2003
Zrušený 473/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I § 2 až 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 1999