Nález č. 221/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. júna 1998 vo veci vyslovenia nesúladu § 24 ods. 9 písm. a) až e) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky

Čiastka 84/1998
Platnosť od 16.07.1998
Účinnosť od 16.07.1998