Oznámenie č. 220/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce

Čiastka 83/1998
Platnosť od 11.07.1998 do31.12.2002
Zrušený 720/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

220

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 23. júna č. 2022/98-sekr., ktorým sa mení a dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce.

Podľa tohto opatrenia postupujú zdravotné poisťovne zriadené podľa osobitných predpisov, Sociálna poisťovňa a Národný úrad práce.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 8/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.