Oznámenie č. 211/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky a minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke na území Slovenskej republiky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky

Čiastka 79/1998
Platnosť od 03.07.1998 do28.02.2001
Zrušený 54/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

211

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 5 ods. 4 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 44/1998 Z. z.

opatrenie z 5. júna 1998 č. 6/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky a minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke na území Slovenskej republiky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky.

Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky, ktorá bude zriadená na území Slovenskej republiky, minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zriaďujúcou zahraničnou bankou svojej pobočke, spôsob, akým sa preukazuje splnenie podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 1996 č. 4, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie na založenie pobočky zahraničnej banky a žiadosti o povolenie na výkon bankových činností pre pobočku zahraničnej banky a minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke na území Slovenskej republiky (oznámenie č. 171/1996 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 12/1998 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.