Vyhláška č. 21/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 358/1996 Z. z.

Čiastka 8/1998
Platnosť od 30.01.1998 do31.12.2005
Účinnosť od 01.02.1998 do31.12.2005
Zrušený 7/2005 Z. z.

OBSAH