Vyhláška č. 204/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu sumy príspevku do Fondu na podporu zahraničného obchodu a o spôsobe jeho úhrady

Čiastka 77/1998
Platnosť od 01.07.1998 do31.12.1999
Účinnosť od 01.07.1998 do31.12.1999
Zrušený 379/1996 Z. z.